Artini

Globalizimi, (dez)integrimi dhe identiteti i Kosovës

€24,99

Fadil MALOKU
145 faqe

 

“Një punim që nga këndi i sociologjisë së globalizimit shqyrton identitetin me të gjitha shtresat e tij (kulturore, politike, qytetare, fetare), duke e ndërlidhur atë me konceptet e transicionit, sovranitetit, demokracisë, kosenocentrizmit, “civilizimit ballkanas”, disofrisë sociale etj. Kjo vepër e ndërtuar në bazë të një literature të begatë, shoqëruar edhe me sekuenca vizuale paraqet një doracak unik për studentët e sociologjisë dhe për të gjithë ata që merren me këtë buzzword apo fjalë mode të kohës sonë.” - Prof.Dr.Ali PAJAZITI,Departmenti i Administratës Publike dhe Shkenca Politike SEEU, Tetovë (North MAcedonia)