Dudaj

Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria

€12,99

Luan OMARI

 

“Punimi i prof. Luan Omarit ‘Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria’, për nga përmasat, problematika e përgjithshme që ngërthen, si dhe nga këndvështrimi juridik, përfaqëson një ndër studimet më të plota dhe më kompetente në literaturën juridike shqiptare.

Përmbajtja e thellë, e pasur me ide e probleme madhore, e analizuar dhe gjykuar me rigorozitet shkencor, sikurse edhe forma e paraqitjes, me mënyrën e qartë të përshkrimit, me stilin e zhdërvjellët dhe tepër tërheqës, e bën librin shumë të vlefshëm dhe të dobishëm.” – Prof. dr. Ksenofon Krisafi