Albas

Abetare mbarëkombëtare dhe fletore pune

€20,00

Mëso shkronjat me Vesën, Jonin, Rokin dhe Bubin.

 

I. Zgjidhja tematike dhe didaktike

Me qëllim që përvetësimi i njohurive të jetë sa më i thjeshtë dhe zbavitës për nxënësin, janë zgjedhur katër personazhe, të cilat do t'i shoqërojnë fëmijët gjatë gjithë librit. 

II. Struktura didaktike

Teksti është strukturuar në tri pjesë: Paraabetare, Abetare dhe Pasabetare. 

III. Integrimi i njohurive

Njohuritë në Abetare integrohen me dije nga fusha të tjera, si: edukata qytetare, historia, dituria e natyrës, matematika, vizatimi, muzika, TIK-u, etj.

Kjo abetare është hartuar sipas dokumentacioneve të miratuara nga: Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, Republika e Shqipërisë; Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Inovacionit, Republika e Kosovës. 

Nga: Rita PETRO, Ervisa PALOKA, Xhevat LLOSHI, Shpëtim ELEZI, Natasha PEPIVANI, Naim BERISHA, Mirela TËROVA, Vehbi KADRIU, Alida THAÇI. 
Konsulentë didaktikë: Qenan HETEMI - Preshevë; Ilda ALUSHAJ - Shqipëri; Sebehate AZIZI - Kosovë.