The sun and her flowers

Rupi KAUR 

Fjalë të dashnisë, humbjes, traumës, shërimit, feminizmit, migrimit dhe revolucionit.

Subscribe