Pema

Miti i sipërmarrjes

€20,40

Michael E. GERBER

Në këtë variant të rivështruar dhe të përditësuar të librit fenomenal, që u bë klasik menjëherë, përgënjeshtrohen mitet rreth hapjes së ndërmarrjeve të vogla. Konsulenti i ndërmarrjeve të vogla dhe autori Majkell E. Gerber (Michael E. Gerber), i pajisur me njohuri të thella që i ka qëmtuar gjatë përvojës së tij të gjatë, vë në dukje se si supozimet e zakonshme, pritshmëritë, madje ekspertiza teknike mund të pengojnë menaxhimin e suksesshëm të ndërmarrjeve.

Gërbëri të prezanton me fazat e jetës së ndërmarrjes-foshnjëria, adole- shenca e dhimbshme dhe pjekuria: pishtari udhërrëfyes i të gjitha ndërmarr- jeve që ia dalin mbanë dhe të tregon si të zbatosh mësimet e franshizimit në çdo ndërmarrje, pavarësisht nëse është franshizë apo jo. Gjëja më e rën- dësishme është që Gërbëri vë në pah dallimin jetik, por shpesh të shpërfi llur, midis marrjes me ndërmarrjen dhe punës në të.

Libri "Miti i sipërmarrjes: Botim i rivështruar" do të të ndihmojë ta zhvillosh ndërmarrjen në mënyrë frytdhënëse duke qenë i sigurt në vetvete.