Albas

Luaj me shkronjat

€15,59

Kutia “Luaj me shkronjat” përmban fisha kartoni me 36 shkronjat e gjuhës shqipe. Secila shkronjë shoqërohet me nga një figurë.

P.sh.:

– shkronja A = ANA (personazh i kutisë)

– shkronja B = BALONA … etj

Pas njohjes së shkronjës dhe figurës, fëmijët do të kalojnë në një etapë tjetër: atë të fjalëformimit. Kjo lojë mund të luhet edhe në kompjuter me anë të CD-së që shoqëron kutinë.