Albas

Fletore e modeluar për shkronjat

€5,00

Rita PETRO, Mirela TËROVA, Besarta KONESHA

Fletorja e modeluar është realizuar me qëllimin për t’u mësuar nxënësve shkrimin e shkronjave të dorës dhe të shtypit. Më shumë se shkrimit të vetë shkronjës, i është dhënë rëndësi shkrimit të saj në fjalë, duke shmangur përsëritjen e shpeshtë mekanike të shkrimit të një shkronje. 

 

Nxënësit i kërkohet të shkruajë fjalë, shkronjat e të cilave i ka mësuar, për të kaluar pastaj natyrshëm në shkrimin e fjalisë. Kjo e bën Fletoren e modeluar përveçse didaktike, edhe argëtuese.